Prìomh Leughadair nan Eilean Siar

Tha Open Book a’ sireadh Prìomh Leughadair gus taic a chur ris a’ phrògram Ghàidhlig aige sna h-Eileanan Siar. Ged a bhios am prògram air a lìbhrigeadh air-loidhne, thathar a’ toirt prìomhachas do thagraichean a bhios a’ fuireach agus ag obair anns na h-Eileanan Siar.

Mu dhèidhinn Open Book

Bhon Mhàrt 2013, tha Open Book (www.openbookreading.com ) air seiseanan airson leughadh co-roinnte agus air sgrìobhadh cruthachail a ruith airson inbhich. Anns a’ bhliadhna 2020/21 againn, bidh sinn air còrr is 1000 seisean a lìbhrigeadh ann an mu 80 àite – bho na h-eileanan far Shealtainn chun na Sròine Reamhair, air Uibhist agus Tioradh, agus ann an àiteachan leithid Obar Dheathain, Inbhir Nis, Dùn Deagh no ann am meadhan na dùthcha. Bidh sinn ag obair ann an iomadh raon – leabharlannan, suidheachaidhean cùram slàinte, le seann daoine, le fògarraich, buidhnean coimhearsnachd agus ann am prìosanan agus ann an suidheachaidhean poblach eile. Bidh sgeulachdan agus bàrdachd air an leughadh an àirde agus an uair sin bithear a’ bruidhinn mun dèidhinn ann an suidheachadh neo-fhoirmeil, le mu aonan às gach trì dhe na buidhnean a’ cur sgrìobhadh cruthachail ris.

Riatanasan nan Tagraichean

 • Bidh an tagraiche soirbheachail:
 • fileanta an dà chuid ann an Gàidhlig agus ann am Beurla;
 • miadhail air leughadh agus air leabhraichean;
 • air an iarraidh a dhol mar phàirt de sgeama PVG (Protection of Vulnerable Groups) agus gus dà theisteanas a thoirt (pàighidh Open Book cosgaisean an cois
 • ballrachd PVG agus dèiligidh iad leis a’ phròiseas às leth a’ Phrìomh Leughadair);
 • air chomas a dhol gu seisean trèanaidh pàighte a thèid a chumail beagan sheachdainean an dèidh dearbhadh an tagraiche shoirbheachailt; agus
 • a’ fuireach anns na h-Eileanan Siar, thathar a’ miannachadh.

Leughadh Co-roinnte ann an Gàidhlig

Prìomh Leughadair gus 10 bùithtean-obrach air sgrìobhadh co-roinnte ann an Gàidhlig airson luchd-cleachdaidh aig ìre eadar-mheadhanach. Ged a bhios na seiseanan air-loidhne, thathar an dùil gum bi e air a chuingealachadh dhaibhsan a tha a’ fuireach agus ag obair anns na
h-Eileanan Siar. Bidh na bùithtean-obrach air an cumail air an aon latha agus aig an aon àm gach mìos (m.e. A’ chiad agus an treas Diciadain de gach mìos). ’S e £100 an tuarastal airson gach bùth-obrach (60 mionaid) air leughadh co-roinnte (agus sin a’ gabhail a-steach ullachadh, lìbhrigeadh agus fios air ais an dèidh làimh). Bidh trèanadh riatanach de shia uairean airson gach Prìomh Leughadair thar bliadhna na pròiseact – a’ gabhail a-steach trèanadh tòiseachaidh anns a’ mhodail – air a phàigheadh aig £25 gach uair.

 

Thathar air iarraidh air Prìomh Leughadairean taic a chur ris na buidhnean gus co-dhiù aon tachartas litreachais a fhrithealadh tro bhliadhna na pròiseact, mar as trice làthaireachd aig tachartas fèise (air-loidhne no aghaidh ri aghaidh). Gheibhear tuarastal a bharrachd de £75 (3 uairean aig £25 gach uair) ann do Phrìomh Leughadairean airson na tachartasan seo a fhrithealadh.

Pròiseas Tagraidh

Cuir a-steach CV gu admin@openbookreading.com ro 5f air Dihaoine 22 Dàmhair 2021 a’ toirt iomradh air eòlas sam bith a shaoileadh tu a bhiodh iomchaidh, còmhla ri litir tagraidh ag innse dhuinn mu carson a tha thu freagarrach airson na h-obrach seo. Bidh geàrr-liosta de thagraichean a’ faighinn cuireadh gu agallamh air Zoom. Bidh e air iarraidh air an tagraiche soirbheachail a dhol gu seisean trèanaidh riatanach goirid an dèidh sin. Cuir ceist sam bith
co-cheangailte ris an tagradh gu admin@openbookreading.com.

Lead Reader for the Western Isles

 

Open Book is seeking a Lead Reader to support its Gaelic language programme in the Western Isles. Although the programme will be delivered on-line, applicants living and working in the Western Isles will be preferred over other applicants.

 

About Open Book

 

Since March 2013 Open Book (www.openbookreading.com) has run shared reading and creative writing sessions for adults. In our 2020/21 year, we’ll have delivered well over 1000 sessions in around 80 locations – from the islands off Shetland to Stranraer, on Uist and Tiree, and in places like Aberdeen, Inverness, Dundee and in the Central Belt. We work in a number of sectors – libraries, health care settings, with the elderly, refugees and migrants, community groups, and in prisons, libraries and other public settings. Stories and poems are read aloud then discussed in a relaxed, informal setting, with about one-third of the groups adding creative writing.

 

Applicant Requirements

 

The successful candidate will:

 • be fluent in both Gaelic and English;
 • have a love of reading and books;
 • be asked to join the PVG (Protection of Vulnerable Groups) scheme (Open Book will cover the costs of PVG membership and deal with the process on behalf of the Lead Reader);
 • be able to attend a paid training session to be held a few weeks after the successful candidate starts;
 • preferably be living in the Western Isles.

Shared Reading in Gaelic

 

The Lead Reader will be contracted to lead 10 shared reading workshops in Gaelic at intermediate level. Although the sessions will be online, it is expected to be limited to those living and working in the Western Isles. The workshops will be held on the same day and at the same time each month (e.g. the third Wednesday of each month). The fee per shared reading workshop is £100 (60 minutes) including preparation, delivery and follow-up feedback. Six required training hours – including initial training in the shared reading model – will be funded at
£25 per hour.

 

Lead Readers are asked to support their groups to attend a literary event during the course of the project year. This can be attendance at a Festival event or an author visit (either on-line or in person). An additional fee of up to £75 (3 hours at £25 ph) will be available to Lead Readers for events

 

Application Process

 

Please submit a CV to admin@openbookreading.com by 5pm on Friday 22 October 2021 outlining any experience you feel would be relevant, along with a covering letter telling us why you are eligible for this work. A shortlist of applicants will be invited for an interview over Zoom. The successful applicant will be expected to attend a short training session shortly thereafter. Please direct any questions related to the application to admin@openbookreading.com.