Open Book a’ gairm airson Luchd-stiùiridh Leughaidh Gàidhlig – Open Book call out for Gaelic Lead Readers

Tha Open Book a’ sireadh dithis Luchd-stiùiridh Leughaidh Gàidhlig gus seiseanan leughadh Gàidhlig co-roinnte agus seiseanan leughadh agus sgrìobhadh cruthachail co-roinnte, a bhios fosgailte dhan mhòr-shluagh agus a bhios air Zoom, a lìbhrigeadh. Bidh gach seisean air an cumail air-loidhne air an làrach Zoom aig Open Book. Bidh an Luchd-stiùiridh Leughaidh a’ dol an sàs ann an coimhearsnachd làidir de mu 75 Luchd-stiùiridh Leughaidh aig Open Book.

 

Mu Open Book

 

Bhon Mhàrt 2013 tha Open Book (www.openbookreading.com ) air seiseanan leughadh agus sgrìobhaidh cruthachail do dh’inbhich a lìbhrigeadh. Anns a’ bhliadhna 2020/21, lìbhrigidh sinn mu 1400 seisean ann an còrr is 80 làrach – na h-eileanan far Shealtainn, chun na Sròine Reamhair, ann an Uibhist agus Tioradh, ann an Obar Dheathain, Inbhir Nis, Dùn Deagh agus ann am meadhan na dùthcha. Tha sinn ag obair ann an iomadh roinn – leabharlannan, suidheachaidhean cùram slàinte, le seann daoine, fògaraich agus luchd-imrich, buidhnean coimhearsnachd, prìosanan agus ann an suidheachaidhean poblach eile agus air eileanan na h-Alba. Bidh sgeulachdan agus earrannan bàrdachd air an leughadh an àirde agus thèid bruidhinn mun dèidhinn ann an suidheachadh cofhurtail agus neo-fhoirmeil, leis an treas cuid dhe na buidhnean cuideachd a’ dèanamh sgrìobhadh cruthachail. 

 

Feumalachdan nan Tagraichean

 

Bidh an tagraiche:

 • fileanta an dà chuid ann an Gàidhlig agus ann am Beurla;
 • measail air leughadh agus air leabhraichean;
 • eòlach air a bhith a’ lìbhrigeadh seiseanan sgrìobhadh cruthachail no bùithean-obrach litreachais eile;
 • a’ dol an sàs ann an Sgeama PVG (Dìon Bhuidheann So-leònte) agus bheirear dà theisteanaiche (pàighidh Open Book airson cosgaisean ballrachd PVG agus a’ phròiseas tagraidh às leth an Luchd-stiùiridh Leughaidh); agus
 • comasach air a dhol gu seisean trèanaidh pàighte a thèid a chur air dòigh taobh a-staigh beagan sheachdainean an dèidh an cur an dreuchd.

 

 

Dleastanas

 

Bidh an (na) tagraiche(an) soirbheachail air am fastadh gus 12 bùth-obrach leughaidh no 12 bùth-obrach leughadh agus sgrìobhadh cruthachail co-roinnte a lìbhrigeadh. Thèid na bùithtean-obrach a chumail air na h-aon làithean agus aig an aon àm gach mìos (m.e. a’ chiad agus an treas Diciadain de gach mìos). Bidh pàigheadh ann de £100 airson gach bùth-obrach leughadh co-roinnte (60 mionaid) a ghabhas a-seach ullachadh agus seisean fiosrachaidh an dèidh làimh.  Bidh tuarastal de £175 ann airson gach bùth-obrach leughaidh agus sgrìobhadh cruthachail) 90 mionaid (a’ gabhail a-steach ullachadh, lìbhrigeadh agus seisean fiosrachaidh an dèidh làimh). Bidh sia uairean trèanaidh a dh’fheumar dèanamh airson gach Neach-stiùiridh Leughaidh – a’ gabhail a-steach trèanadh bunaiteach anns a’ mhodail – air a phàigheadh aig £35 gach uair. 

Thathar air iarraidh air Luchd-stiùiridh Leughaidh taic a chur ris na buidhnean aca gus taic a chur ris na buidhnean aca gus a dhol gu aon tachartas litreachais rè bliadhna na pròiseact, anns a’ bhitheantas a bhith a’ frithealadh air tachartas fèise )air-loidhne no aghaidh ri aghaidh). Tha pàigheadh a bharrachd de £75 (3 uairean aig £25 gach uair) ann do Luchd-stiùiridh Leughaidh airson na tachartasan seo a fhrithealadh. 

 

Pròiseas Tagraidh

 

 • Cuir CV a-steach far a bheilear a’ mìneachadh an eòlais a tha agad air lìbhrigeadh bùithtean-obrach coimhearsnachd, eòlas sam bith eile a tha thu dhen bharail a tha buntaineach agus fiosrachadh mu fhoillseachaidhean sam bith, còmhla ri litir fiosrachaidh a dh’innseas dhuinn carson a tha thu iomchaidh airson na h-obrach. Cuir seo gu miriam@openbookreading.com ro 5f air Dihaoine 9 Iuchair.  Bidh geàrr-liosta de thagraichean air am fiathachadh gu agallamh air Zoom air Dihaoine 23 Iuchair. Thèid iarraidh air tagraiche soirbheachail tighinn gu seisean trèanaidh beagan an dèidh sin. Cuir ceistean sam bith mun tagradh gu miriam@openbookreading.com.

 

Open Book is looking for two new Lead Readers to facilitate Gaelic language shared reading sessions and shared reading+creative writing that are open to the public and will be delivered on Zoom. All sessions will take place on-line on the Open Book Zoom platform. The new Lead Readers will be joining a strong community of approximately 75 Open Book Lead Readers.

 

About Open Book

 

Since March 2013 Open Book (www.openbookreading.com ) has run shared reading and creative writing sessions for adults. In our 2020/21 year, we’ll deliver c. 1400 sessions in over 80 locations – the islands off Shetland, to Stranraer, on Uist and Tiree, in Aberdeen, Inverness, Dundee and in the Central Belt. We work in a number of sectors –  libraries, health care settings, with the elderly, refugees and migrants, community groups, prisons, libraries and other public settings and on Scottish islands. Stories and poems are read aloud then discussed in a relaxed, informal setting, with about one-third of the groups adding creative writing. 

 

Applicant Requirements

 

The successful applicant will:

 • be fluent in both Gaelic and English;
 • have a love of reading and books;
 • have experience of delivering creative writing or other literature-focussed workshops;
 • be asked to join the PVG (Protection of Vulnerable Groups) Scheme and to provide two references (Open Book will meet the costs of PVG membership and process the application on behalf of the Lead Reader); and
 • be available to attend a paid training session to take place within several weeks of confirmation of appointment.

 

 

Role

 

The successful candidate(s) will be contracted to deliver either 12 shared reading workshops or 12 shared reading+creative writing workshops. The workshops will take place on the same days and at the same times each month (i.e. the first and third Wed of the month). The fee in respect of each of the (60 minute) shared reading workshops (including preparation, delivery and post session feedback) is £100.  The fee for each of the (90 minute) shared reading+creative writing session (including preparation, delivery and post session feedback) is £175. Six required training hours for each Lead Reader – including initial training in the model – will be funded at £25 per hour. 

Lead Readers are asked to support their groups to attend at least one literary event during the course of the project year, generally attendance at a festival event (either on-line or in person). An additional fee of up to £75 (3 hours at £25 ph) will be available to Lead Readers for attendance at these events. 

 

Application Process

 

 • Please submit a CV including experience in community workshop facilitation, any other experience you feel is relevant and details of any publications, together with a covering letter telling us a bit about your suitability for the role to miriam@openbookreading.com by 5pm on Friday 9 July.  A short list of applicants will be invited for an interview on Zoom on Friday 23 July. The successful applicant will be asked to attend an introductory training session shortly thereafter. Please direct any questions relating to the application to miriam@openbookreading.com.